Perustietoa lukio-opinnoista

Miten lukiossa opiskellaan

Lukio-opiskelussa tarvitaan erityisesti opiskelutekniikkaa. Opiskelu vaatii säännöllistä työntekoa ja oman oppimisensa tarkastelua. Työnteon määrä ei ole tärkeintä, vaan sen oikea-aikaisuus, säännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus.  Kukaan ei voi pakottaa lukiolaista  opiskelemaan vaan opiskelu lähtee liikkeelle omasta innostuksesta ja uteliaisuudesta
 • Opiskelenko vai olenko vain opiskelevinani. Turha ajan tuhlaaminen ei hyödytä ketään. Kun keskittyy kunnolla käsillä olevaan asiaan, aikaakaan ei välttämättä tarvitse niin paljon.
 • Suunnitelmallisuus ja välitavoitteiden asettaminen auttaa monia saavuttamaan haluamiaan asioita. Lukio-opiskelun tulokset, joita mitataan todistusnumeroilla ja ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla, merkitsevät oman elämänuran kannalta paljon.
 • Pohdiskele asioita, keskustele ja väittele niistä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

Kuvituskuva Familisaatiosta eli uusien opiskelijoiden leikkimielisestä sosiaalistamispäivästä.
Lukio-opiskelu on myös tiimityötä. Ykköset syksyn 2015 familisaatiossa. Kuva: Katja Uksila.

Kiertotuntikaavio lv. 2022-2023

  Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.15-9.30 1 7 3 8 / 9 2
9.45-11.00 3 6 2 5 6
11.30-12.45 5 4 5 4 4
12.55-14.10 6 2 7 3 7
14.25-15.40 8 / 9 1 8 / 10 1 / 11 (8) tai (1)

Huom! Liikuntatunnit paikasta 10 tai 11 siirtävät joitain tunteja perjantaihin klo 14.25-15.40.

Periodit

Lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin, joiden päätteeksi pidetään koeviikko. Osa opintojaksoista jatkuu toisen periodin puolelle.

Koeviikot

Koeviikoilla ei opiskella normaalin lukujärjestyksen mukaan vaan koeviikolla keskitytään yleensä yhteen kokeeseen kerrallaan. Kokeet kestävät 3-4 tuntia.

Opintojakson suorittaminen

Opintojakso suoritetaan

 • osallistumalla luokkahuoneopetukseen tai
 • opiskelija voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla jonkin opintojakson tai sen osan
   

Jos opiskelija on ilmoittautunut opintojakson suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hän voi olla poissa oppitunneilta vain hyväksyttävästä syystä. Mikäli opiskelija on toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin oppitunneilta, kurssi voidaan jättää arvostelematta. Tällöin katsotaan, että hän lopettanut opintojakson opiskelun.

Jos opiskelija suorittaa itsenäisesti opiskelemalla jonkin opintojakson tai sen osan,  opiskelija ei käy oppitunneilla tai käy osaksi oppitunneilla ja tenttii opintojakson. Opintojakson itsenäiseen suoritukseen tarvitaan ao. opettajan ja rehtorin lupa. Itsenäisen opiskelun lupaa pohdittaessa kiinnitetään huomiota opiskelijan kykyyn saattaa itsenäinen opiskelu suunnitelmallisesti päätökseen. Vaadittavista tehtävistä ja ohjauksesta sovitaan opettajan kanssa erikseen kirjallisesti. Lomake opintojakson itsenäiseen suorittamiseen

Opintojakson arviointi

Pakolliset opintojaksot ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvostellaan numeroarvosanoilla 10 (erinomainen),  9 (kiitettävä),  8 (hyvä), 7 (tyydyttävä),  6 (kohtalainen),  5 (välttävä),  4 (hylätty)  tai merkinnällä S (hyväksytysti suoritettu), O (osallistunut opintojaksolle, mutta suoritus tai arvioitavat suoritukset ovat kesken) tai keskeyttämismerkinnällä K. Suoritusmerkinnällä S arvioidaan opinto-ohjaus ja jotkin paikalliset opintojaksot.

Lukuvuoden 2021-2022 K-merkinnällä arvosteltu kurssi on suoritettava lukuvuoden loppuun mennessä. Jos kurssia ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, kurssi tulee suorittaa uudelleen.

Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan.

Jos opiskelija on ilmoittautunut opintojakson suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hänen on osallistuttava opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan arvioinnin edellytysten täyttymiseksi. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.

Hylätty arvosana

Jos opintojaksolta tulee hylätty arvosana, hylätyn kurssiarvosanan  (4) saaneella on oikeus

 • osallistua opintojakson opetukseen ja opintojakson suorittamiseen uudelleen tai
 • osallistua kerran ao. opintojakson uusintakuulusteluun.

Lisäksi lukuvuoden avajaispäivänä järjestettävässä uusintakuulustelussa voi yrittää korottaa kaikkia edellisen vuoden aikana suoritettuja opintojaksoja.

Hyväksyttyä arvosanaa korotettaessa voidaan opiskelijalta vaatia myös muita lisänäyttöjä ja suorituksia.

Perustellusta syystä ja opintojakson opettajan tai rehtorin luvalla opiskelija saa osallistua opintojakson uusintakuulusteluun toisen kerran.

VANHA OPS: Lukion päättötodistuksessa valtakunnallisissa pakollisissa ja syventävissä kursseissa on ainekohtaisesti rajoitettu hylättyjen kurssien määrä suhteessa opiskelijan valitsemaan kurssimäärään seuraavasti:

 • 1-2 kurssi: ei yhtään hylättyä sallittu
 • 3-5 kurssia: 1 hylätty kurssi sallittu
 • 6-8 kurssia: 2 hylättyä kurssia sallittu
 • 9- kurssia: 3 hylättyä kurssia sallittu.

UUSI OPS (LOPS2021): 

Jos oppiaineen oppimäärässä on opiskelijan opiskelemia
pakollisia ja valinnaisia opintoja,

 • 2-5 opintopistettä, voi niistä olla hylättyjä enintään 0 opintopistettä
 • 6–11 opintopistettä, voi niistä olla hylättyjä enintään 2 opintopistettä
 • 12–17 opintopistettä, voi niistä olla hylättyjä enintään 4 opintopistettä
 • 18 opintopistettä tai enemmän, voi niistä olla hylättyjä enintään 6 opintopistettä

Opiskelija voi saada erityisestä syystä (esim. lääkärintodistuksen perusteella) vapautuksen yhteisen oppiaineen tai sen osan suorittamisesta. Vapautusta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

Uusintakuulustelut

Lukuvuosittain järjestetään 5 uusintakoetta, yksi jokaisen periodin jälkeen. Pääsääntöisesti uusintakokeessa voi uusia edellisen periodin suorituksia. Elokuun uusintakokeessa voi uusia kaikkia edellisen vuoden kursseja.

Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta viimeistään uusintaa edellisen viikon tiistaina.

Ilmoittautuminen löytyy Wilmasta tentit -välilehdeltä.

 • Valitse Tenttipäivä -valikosta  esim. ”27.10. Uusintakoe”.
 • Valitse Tentittävä kurssi -vetovalikosta kurssi jota olet uusimassa.
 • Tentin opettaja -vetovalikosta on valittava myös kurssin opettaja.
 • Paina tallenna

Jos joku muu on jo ilmoittautunut samaan uusintaan, voit ilmoittautua saman opintojakson uusintakokeeseen valitsemalla sivulla näkyvästä listasta kohdan ilmoittaudu.

Uusintakuulustelun päivämäärät löydät koulun sähköisestä kalenterista.

Lukion oppimäärän suorittaminen

VANHA OPS:

Lukion oppimäärän suorittamiseksi opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia sekä yhteensä vähintään 75 kurssia. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi myöntää opiskelijan hakemuksesta ja perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä. Lukion oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan hänen pyynnöstään päättötodistus. Lukion päättötodistus ei ole sama asia kuin ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittamisesta löytyy tarkempaa tietoa ylioppilastutkintolautakunnan ja koulun omilla ohjesivuilla.

UUSI OPS:

Lukion oppimäärän suorittamiseksi opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa pakolliset opintojaksot ja vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja sekä yhteensä vähintään 150 opintopistettä. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi myöntää opiskelijan hakemuksesta ja perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä. Lukion oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan hänen pyynnöstään päättötodistus. Lukion päättötodistus ei ole sama asia kuin ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittamisesta löytyy tarkempaa tietoa ylioppilastutkintolautakunnan ja koulun omilla ohjesivuilla.

Ero lukiosta

Eroamista varten täytyy täyttää oheinen kaavake ja toimittaa se koulun kansliaan. Jos olet alle 18, on kaavakkeessa oltava myös huoltajan allekirjoitus.

eroilmoitus