Opiskelijahuolto

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisenaopiskeluhuoltona. Lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskelijaterveydenhuollon palvelut. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, 1287/2013)

Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on suunnitella lukion hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimenpiteitä, kartoittaa hyvinvoinnin tilaa sekä arvioida ja kehittää opiskeluhuollon toimintaa.

Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Yksittäisen opiskelijan opiskeluhuollollisissa asioissa auttavat kuraattori, terveydenhoitaja sekä psykologi. Lisäksi käytettävissä ovat sosiaali- ja lastensuojelun palvelut. Yhteistyötä voidaan tehdä myös Karkkilan kaupungin nuorisotoimen ja koulupoliisin kanssa.

Koulukuraattori
Kuraattori on koulun sosiaalisten kysymysten asiantuntija. Hän pyrkii osaltaan edistämään opiskelijoiden hyvää oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Kuraattori pyrkii auttamaan esim. seuraavissa asioissa: kouluhaluttomuus, luvattomat poissaolot, heikko koulumenestys, keskittymisvaikeudet, pelko- ja jännitysongelmat, päihdeongelmat, ristiriidat koulutovereiden tai vanhempien kanssa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Lukion opintojen alkuvaiheessa kuraattori käy esittäytymässä ja kertomassa työstään.

Kuraattori on tavattavissa koululla C-osan tiloissa.

Koulupsykologi
Koulupsykologin keskeisenä tehtävänä on tutkia, ohjata ja tukea opiskelijoiden tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin ja oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Hän myös konsultoi tarvittaessa muuta koulun henkilökuntaa. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Lukion opintojen alkuvaiheessa psykologi käy esittäytymässä ja kertomassa työstään.

Psykologi on koululla torstaisin ja perjantaisin. Varaa aika tapaamiseen etukäteen puhelimitse (044 493 1058). Lisäksi psykologi on tavoitettavissa ilman ajanvarausta torstaisin klo 11.45-12.15.

Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiantuntija joka seuraa opiskelijoiden kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä opiskelukykyä opiskelujen ajan. Terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa järjestetään siten, että opiskelija voi tarvittaessa tulla vastaanotolle ilman ajanvarausta. Terveydenhoitajalla on vastaanotto lukiossa vähintään yhtenä päivänä viikossa. Opiskelijalla on oikeus perusterveydenhuollon palveluihin opiskelupaikkakunnalla. Lukion opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Lääkärin terveystarkastus toteutetaan toisen vuosikurssin pojille kutsuntaterveystarkastuksena ja tytöille tarjotaan lääkärintarkistusaika ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena. Suun terveystarkastus järjestetään opiskelijalle opiskelupaikkakunnalla vähintään kerran opiskeluaikana, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.

 

Kuraattori Anna Uusitalo p. 050 3458 468

Terveydenhoitaja Marjukka Airas p. 044 763 3284

Psykologi (nimi ei toistaiseksi tiedossa) p. 044 493 1058.